విందులో చిందులు…

* ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ముందు రోజు ఏర్పాటు చేసిన విందులో నేతల బాహా బాహి..! * బీరు సీసాలతో కొట్టుకున్న నేతలు..? * ప్రభుత్వ…